Statut

Pravila Sindikata Glasbenikov Slovenije, Ljubljana, 28. marec 2013

STATUT

I. Ime, sedež in območje delovanja SGS

1. člen

Sindikat se imenuje: Sindikat glasbenikov Slovenije. Kratica je: SGS. Sedež SGS je v Ljubljani. SGS je ustanovljen za območje Republike Slovenije.

II. Namen in naloge SGS

2. člen

SGS je ustanovljen kot neodvisna organizacija glasbenih delavcev, v katero se glasbeni delavci prostovoljno združujejo, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja in avtorstva.

3. člen

SGS bo za uresničitev namenov iz prejšnjega člena, preko svojih organov, zastopal interese združenih glasbenih delavcev v odnosih z delodajalci, državo in drugimi organizacijami, agencijami in podjetji.

III. Članstvo v SGS

4.člen

Članstvo v SGS je prostovoljno. Član sindikata lahko postane vsak glasbenik instrumentalist, pevec, dirigent, skladatelj, aranžer in glasbeni producent, ki je državljan Republike Slovenije (izjemoma tudi tuji državljan), ki se poklicno ukvarja z glasbeno dejavnostjo in pridobiva dohodke iz te dejavnosti.

5.člen

Oseba, za katero IO ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena in želi postati član sindikata, podpiše pristopno izjavo in plača članarino. S tem postane redni član SGS. Oseba, ki ne izpolnjuje vseh pogojev iz prejšnega člena, pa želi postati član sindikata, poda pisno prošnjo za sprejem v članstvo z utemeljeno obrazložitvijo o kateri odloči IO. V primeru pozitivne rešitve prošnje kandidat podpiše pristopno izjavo in plača članarino. S tem postane pridruženi član vse do prve skupščinske seje, ki dokončno odloči o njegovem članskem statusu, ko lahko postane častni član in ima vse pravice rednega člana. Pridruženi člani imajo vse članske pravice, niso pa sestavni del skupščine.

6. člen

Članstvo v SGS preneha na podlagi:- pisne izstopne izjave člana ali- dokončnega sklepa izvršilnega odbora.Članstvo preneha tudi članu, ki brez opravičenega razloga, kljub opominu, ni poravnal svojih članskih obveznosti do SGS.

IV. Organi SGS

7. člen

Organi SGS so:

– skupščina

– predsednik

– izvršilni odbor in

– nadzorni odbor.

(Predsednik SGS je tudi predsednik izvršilnega odbora.)

a. Skupščina

8. člen

Skupščino SGS sestavljajo člani SGS, ki so najmanj 30 dni pred sejo skupščine poravnali članarino.

Na seji predložena pooblastila upravičeno odsotnih članov morajo biti overjena na upravni enoti. Če so ustanovljene območne organizacije SGS, imajo pooblaščeni predstavniki teh organizacij v skupščini tolikšno število glasov, kolikor članov predstavljajo.

9. člen

Seje skupščine so redne in izredne. Redne seje skupščine se opravijo vsako leto, v treh mesecih po zaključku koledarskega leta in jih skliče izvršilni odbor. Izredne seje lahko skliče predsednik SGS, izvršilni odbor, nadzorni odbor ali najmanj 10 članov in območna skupnost, če so te ustanovljene.

10. člen

Sejo skupščine otvori sklicatelj, ki predlaga tudi dnevni red. Skupščina izvoli delovno predsedstvo, ki vodi sejo skupščine in se ga izvoli za vsako sejo posebej. Delovno predsedstvo sestavljajo: predsednik, tajnik in član. Predsednik delovnega predsedstva ne more biti član IO. Skupščina izvoli dva overovatelja in glasuje o predlogu v celoti ali posamično. O poteku sej skupščine se obvezno vodi zapisnik. Podrobnejši način poslovanja skupščine in drugih organov SGS se lahko določi v posebnem poslovniku.

Sklicatelj skupščine pošlje gradivo za sejo skupščine najmanj 15 dni pred datumom sklica skupščine.

11. člen

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

– sprejema program dela in poslovanja SGS,

– sprejema pravila SGS,

– voli organe SGS,

– spremlja in nadzoruje delo organov SGS ter jim daje naloge in navodila,

– odloča v sporih med posameznimi organi SGS,

– odloča o ugovorih oziroma pritožbah zoper posamične odločitve drugih organov,

– obravnava pobude, mnenja ipd. članov in

– sprejema letni obračun ter zaključni račun SGS.

Skupščina sprejema vse odločitve z navadno večino glasov.

Izredna skupščina lahko sprejema le sklepe, zaradi katerih je bila sklicana.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj 25 članov. Če skupščina ob napovedanem začetku seje ni sklepčna, se sklepčnost ponovno ugotavlja po 30 minutah. Skupščina je po 30 minutah sklepčna, če je fizično prisotnih najmanj 15 članov.

Pravila lahko spreminja samo skupščina, na kateri je prisotnih vsaj 25 članov.

b. Izvršilni odbor

12. člen

Izvršilni odbor imenuje skupščina izmed članov SGS za obdobje štirih let. Člani izvršilnega odbora so lahko ponovno imenovani. Izvršilni odbor je stalni petčlanski organ skupščine. Skupščina izvoli tudi dva nadomestna člana IO, ki prevzameta funkcijo člana IO ob odstopu ali drugi nezmožnosti opravljanja funkcije člana IO.

Skupščina lahko imenuje še druge stalne ali občasne organe.

13. člen

Izvršilni odbor skrbi za izvedbo sklepov skupščine in drugih nalog, ki jih določi skupščina ter sprejema vse potrebne odločitve med dvema zasedanjima skupščine.

IO sprejema sklepe z navadno večino.

14. člen

Izvršilni odbor daje navodila predsedniku SGS.

c. Predsednik SGS

15. člen

Predsednika SGS izvoli IO izmed svojih članov. Predsednik SGS opravlja tudi funkcijo predsednika izvršilnega odbora. Njegov mandat je enak mandatu članov izvršilnega odbora. Predsednik zastopa in predstavlja SGS.

16. člen

Predsednik SGS deluje v okviru sprejetega programa SGS, drugih sklepov skupščine in navodil izvršilnega odbora, kateremu je tudi odgovoren.

Izvršilni odbor lahko zadrži izvršitev odločitve predsednika, kadar misli, da je v nasprotju s cilji oziroma programom SGS.

17. člen

Predsednik mora pridobiti soglasje izvršilnega odbora za prevzem vseh finančnih obveznosti SGS.

d. Nadzorni odbor

18. člen

Nadzorni odbor SGS je tričlanski organ in ga izvoli skupščina izmed članov SGS, za obdobje štirih let. Člani nadzornega odbora so lahko ponovno imenovani. Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje in izvoli predsednika NO, ki je zadolžen za sklic internih sej nadzornega odbora.

Skupščina izvoli tudi nadomestnega člana NO, ki prevzame funkcijo člana NO ob odstopu ali drugi nezmožnosti opravljanja funkcije člana NO.

19. člen

Nadzorni odbor je kontrolni organ skupščine, ki je dolžan, najmanj pred vsako sejo skupščine, pregledati celotno poslovanje SGS in o ugotovitvah podati poročilo skupščini.

NO je dolžan nadzirati izvrševanje sklepov IO-ja in skrbi za to, da člani IO-ja delujejo v skladu s Pravili SGS.

NO sprejema sklepe soglasno.

V. Materialno poslovanje SGS

20. člen

Viri materialnih sredstev SGS so:

– članarina in drugi prispevki članov,

– sredstva pridobljena s poslovanjem SGS,

– drugi viri.

21. člen

Skupščina sprejme letni načrt uporabe sredstev. O posameznih izdatkih letnega načrta odloča izvršilni odbor.

22. člen

Nadzor nad poslovanjem SGS opravljata nadzorni odbor in skupščina, ki tudi sprejme vsakoletni zaključni račun.

VI. Prenehanje SGS

23. člen

SGS preneha po sklepu skupščine, na kateri mora biti prisotnih najmanj 25 članov, ki o prenehanju odločajo soglasno. Skupščina v sklepu iz prejšnjega odstavka tudi odloči o razpolaganju s premoženjem sindikata.

VII. Javnost dela SGS

24. člen

Delo SGS je javno, za kar skrbi in je odgovoren predsednik SGS.

25. člen

Pravila stopijo v veljavo 28. 03. 2013 in ne spreminjajo pravic dosedanjih rednih članov Sindikata glasbenikov Slovenije.